Om Oss

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar samt teckenspråks- och dövblindtolkar. Föreningen vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande samt välutbildad tolkkår. Föreningen bildades den 14 maj 1969 under namnet Sveriges dövtolkars förening (SDTF) men har sedan den 7 september 1980 namnet Sveriges teckenspråkstolkars förening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen av gemensam karaktär, såsom arbetsvillkor, förhållandet till uppdragsgivare samt villkoren för utövande av tolkverksamhet.


Fortbildningsfokus

Fortbildningsfokuset fyller flera syften. Det råder idag stor brist på möjlighet till fortbildning för teckenspråkstolkar i Sverige. Det finns ett fåtal kurser på folkhögskolor och universitet runt om i landet, men allt som oftast sker fortbildning genom att en grupp tolkar knutna till en arbetsplats eller region går samman och arrangerar något för sig själva. Detta vill vi hjälpa till med. Det är viktigt att vi hela tiden fortbildar oss och håller oss ajour inom vårt yrkesområde. Ett annat syfte för STTF att arrangera fortbildning är att vi som yrkesförening då blir mer relevant för våra medlemmar. Man får som medlem helt enkelt ut mer av sitt medlemskap.

Omvärldskoll

Med omvärldskoll menar vi att STTF skall vara den självklara organisationen för allt som rör teckenspråkstolkning. Oavsett om det är media som vill ha svar på en fråga eller en gymnasielev som skriver ett arbete om teckenspråkstolkning skall det vara STTF man vänder sig till. Som teckenspråkstolk skall man också veta att det är STTF som har koll på vad som händer kring vårt yrke i Sverige. STTF skall helt enkelt vara den organisation som har koll på läget och aktuella frågor i tolksverige.


STTF arbetar för


Trygghet


Att arbeta för en trygg arbetsmiljö och en stabil arbetsmarknad för teckenspråks- och dövblindtolkar i Sverige.

Samverkan


Att uppmuntra och främja diskussion och ömsesidigt utbyte av yrket inom och utom Sverige. Att verka för sammanhållning och samförstånd tolkar emellan.

Kvalitet


Att uppmuntra och främja vetenskapliga och pedagogiska initiativ för att förbättra kvaliteten på teckenspråks- och dövblindtolkning samt tolkutbildning. Främja valmöjlighet, rättssäkerhet och tillgänglighet för tolkanvändarna.

Representation


Att representera tolkyrket gentemot relevanta myndigheter och organisationer.

PROFESSIONALITET


Att yrket teckenspråks- och dövblindtolk erkänns som profession.

RÅD OCH STÖD


Att ge råd och stöd till teckenspråks- och dövblindtolkar, tolkpraktikanter, tolkutbildare, tolkanvändare samt leverantörer och upphandlare av tolktjänst.

Tolktrycket

Tolktrycket är STTF:s medlemstidning. Målet med tidningen är att du som läsare skall få koll på vad som händer i tolksverige. Det kan handla om nationella intressepolitiska frågor såsom arbetet med tolktjänstutredningen eller lokala nyheter om tolkar som auktoriserat sig som sjukvårdstolkar, alltså både omvärldskoll och nyheter. Det är också i Tolktrycket du hittar annonser om fortbildningar och konferenser kring teckenspråkstolkning.


Läs mer om tolktrycket här